Tầm nhìn, Sứ mệnh và Triết lý giáo dục

Tầm nhìn

Tại VCVAA, chúng tôi tin rằng mọi trẻ em Việt Nam đều xứng đáng được tiếp cận một nền giáo dục nghệ thuật thị giác tốt nhất. Từ đó, nuôi dưỡng một thế hệ công dân toàn cầu – những cá nhân có tư duy sáng tạo để thành công, có ý thức mạnh mẽ về giá trị bản thân, trân trọng văn hóa và có trách nhiệm với cộng đồng.

Sứ mệnh

Ươm mầm, nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu với khả năng tư duy sáng tạo, đổi mới độc lập, có ý thức mạnh mẽ về giá trị bản thân, trân trọng văn hóa và có trách nhiệm với cộng đồng.

Hỗ trợ phát huy tiềm năng sáng tạo nghệ thuật của trẻ em Việt Nam, đưa các tài năng nghệ thuật Việt Nam đến với công chúng trong nước và thế giới.

Củng cố chất lượng giáo dục nghệ thuật tại Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục nghệ thuật thông qua việc giới thiệu và mở rộng các buổi triển lãm, các dự án nghệ thuật đến gần hơn với thế hệ trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung.

Triết lý giáo dục

Tại VCVAA, chúng tôi tin rằng mọi trẻ em Việt Nam đều xứng đáng được tiếp cận một nền giáo dục nghệ thuật thị giác tốt nhất. Từ đó, nuôi dưỡng một thế hệ công dân toàn cầu – những cá nhân có tư duy sáng tạo để thành công, có ý thức mạnh mẽ về giá trị bản thân, trân trọng văn hóa và có trách nhiệm với cộng đồng.

Fill out my online form.

Sắp ra mắt