Cơ hội nghề nghiệp tại VCVAA

Cơ hội

Loại công việc

Executive Assistant

#Nghề nghiệp #Toàn giời gian

Ngày kết thúc:

Thu nhập: Thương lượng

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Operation Manager

#Nghề nghiệp #Toàn giời gian

Ngày kết thúc:

Thu nhập: Thương lượng

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Graphic Design Intern

#Thực tập #Thực tập

Ngày kết thúc:

Thu nhập: Thương lượng

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Quản lý học vụ

#Nghề nghiệp #Toàn giời gian

Ngày kết thúc:

Thu nhập: Thương lượng

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Teaching Assistant (STEAM for Vietnam)

#Nghề nghiệp #Toàn giời gian

Ngày kết thúc:

Thu nhập: Thương lượng

Địa chỉ:

Instructor (STEAM for Vietnam)

#Nghề nghiệp #Toàn giời gian

Ngày kết thúc:

Thu nhập: Thương lượng

Địa chỉ:

Marketing Intern

#Cuộc thi #Thực tập

Ngày kết thúc: 17/11/2022

Thu nhập:

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân Quận 1

MULTIMEDIA DESIGNER (461X385)

Multimedia Designer

#Học bổng #Toàn giời gian

Ngày kết thúc:

Thu nhập:

Địa chỉ:

Marketing Manager

#Nghề nghiệp #Toàn giời gian

Ngày kết thúc:

Thu nhập: Thương lượng

Địa chỉ: 214 Pasteur Quận 3

ADMISSION MANAGER (461X385)

Admission Manager

#Nghề nghiệp #

Ngày kết thúc:

Thu nhập:

Địa chỉ:

Teacher (Primary)

#Nghề nghiệp #Toàn giời gian

Ngày kết thúc:

Thu nhập: Thương lượng

Địa chỉ:

ACADEMIC SUPERVISOR (461X385)

Academic Supervisor

#Nghề nghiệp #Toàn giời gian

Ngày kết thúc:

Thu nhập:

Địa chỉ:

Fill out my online form.

Sắp ra mắt